Про місцевий бюджет Микулицької сільської ради на _____2020______ рік

МИКУЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять третьої сесії сьомого скликання

від 16 грудня 2019 року № 33-УІІ
Рішення

Про місцевий бюджет
Микулицької сільської ради
(назва адміністративно-територіальної одиниці)
на _____2020______ рік
(бюджетний період)
(______3221085500________)
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Микулицька сільська рада вирішила:
(назва органу місцевого самоврядування)

1. Визначити на 20_20_ рік:
доходи місцевого бюджету у сумі _7341700,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 7337500,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 4200,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 7341700,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 7337500,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 4200,00 гривень;
повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі _0,00_ гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету - __0,00__ гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - _0,00____ гривень;
надання кредитів з місцевого бюджету у сумі __0,00___ гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - __0,00___ гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету - _0,00____ гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі __0,00___ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі __0,00___ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі _____ гривень, що становить __2___ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 0,00_ гривень, що становить __0___ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 20_20_ рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 20_20_ рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити на 20_20_ рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2815200,00гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 20_20_ рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями __69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями _____ Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 20_20_ рік":
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 20_20_ рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями _69,71___ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 20_20_ рік":
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом ___4__ частини ___15__ статті _____ Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом _____ частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
8. Установити, що у 20_20_ році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини __6___ статті __69___ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною __4___ статті __13___ Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу _____ пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
оренди (за рахунок джерел, визначених підпунктом ____ абзацу ____ пункту 8 цього рішення);
9. Визначити на 31 грудня 20_20_ року граничний обсяг місцевого боргу у сумі __0,00__ гривень та граничний обсяг надання місцевих гарантій у 20_20_ році у сумі __0,00_ гривень.
10. Зазначити про необхідність надання суб'єктами господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста, або місцевих гарантій, майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань та сплати до місцевого бюджету плати за їх отримання, або про звільнення від такої необхідності.
11. Визначити на 20_20_ рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
-оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
-нарахування на заробітну плату (код 2120);
-придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
-забезпечення продуктами харчування (код 2230);
-оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
-поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);
-поточні трансферти населенню (код 2700) ;
-оплату енергосервісу (код 2276).
12. Зазначити повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
13. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
14. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
15. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим, відповідною обласною радою чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 20_20_ року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
16. Зазначити положення щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.
17. Зазначити положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком _____ до цього рішення відповідно до пунктів 20, 201 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.
18. Зазначити положення щодо здійснення з 01 січня 20__ року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об'єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку _____ до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".
19. Зазначити положення щодо набрання чинності цим рішенням.
20. Зазначити положення, що додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.
21. Зазначити положення щодо оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
22. Зазначити інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.
23. Зазначити положення щодо покладення контролю за виконанням цього рішення.

Сільський голова ____________             П.П.Перевозник__

Вгору