Рішення Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій, які належать до комунальної власності Микулицької сільської ради Бородянського району Київської області

Микулицька сільська рада

                               Бородянського району Київської області

                                                       РІШЕННЯ                         

Тридцятої сесії сьомого скликання

18 вересня 2019 року                                                   № 30 - VІІ

Про затвердження Положення про порядокпризначення на посаду та звільнення з посадикерівників підприємств, установ, організацій,

які належать до комунальної власності Микулицької сільської ради Бородянського району Київської області

             Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, ст.. 78   Господарського   кодексу    України, ст. 21 Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету  Міністрів  України  від  19.03.94 N 170     "Про впорядкування застосування контрактної форми  трудового  договору",  Постанови Верховного Суду України від 03.02.2016 року справа № 6-1451цс15, з   метою   вдосконалення   порядку призначення,   звільнення   та  погодження  контрактів  керівників підприємств,  установ і організацій,  що належать  до  комунальної  власності Микулицької сільської ради Бородянського району Київської області, сесія Микулицької сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок укладання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Микулицької сільської ради, Бородянського району, Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова сільської ради                                       П.П.Перевозник

с.Микуличі

№ 30-УІІ

18.09.2019 р.  

Додаток 1

до рішення    30   сесії сільської ради 7

                                                                          скликання від 18.09.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та звільнення з посади  керівників підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності Микулицької сільської ради Бородянського району Київської області

І. Загальні положення

        1.1. Це Положення визначає порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності Микулицької сільської ради Бородянського району, а також основні вимоги, порядок укладення та розірвання з ними  контрактів, розроблене з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.93 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 02.08.95 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», інших нормативних актів з цього питання.

       1.2.  Дія Положення поширюється на керівників підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власност Микулицької сільської ради Бородянського району Київської області (надалі - Керівник).

ІІ. Порядок призначення на посаду

2.1. Призначення на посаду та звільнення з посади Керівників здійснюється шляхом  укладання  з  ними  контракту. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Керівника   можуть вноситись сільським головою, депутатами сільської ради.

Для розгляду питання призначення на посаду Керівника на ім’я сільського голови подається заява особи, яка претендує на дану посаду.

До заяви додаються наступні документи :

- заява кандидата на посаду керівника;

- дві фотокартки розміром 6Х4 см;

- автобіографія;

- копія документу про освіту;

- копія трудової книжки;

- копія паспорту;

- копія ідентифікаційного номера облікової картки платника податків;

- попередній контракт ( у разі наявності);

інші документи, передбачені чинним законодавством.

            Заяви подані без відповідних документів до розгляду не приймаються.

Всі документи подаються державною мовою.

2.2.Оголошення про відкритий відбір кандидатів на посаду Керівника оприлюднюється   на порталі сільської ради та в ЗМІ.

2.3. Громадяни України, які бажають взяти участь у відборі, подають необхідні документи протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

2.4. Постійна комісія сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, охорони здоров»я, материнства, дитинства, освіти, науки та культури, питань молодіжної політики, фізичної культури і спортурозглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення, здійснює відбір та подає висновок стосовно визначеної кандидатури і відповідний проект рішення на розгляд сесії.

2.5. На підставі поданих документів та висновку постійної комісії сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, науки та культури, питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту сесія сільської ради приймає рішення про погодження кандидатури на посаду Керівника.

2.6. В разі неприйняття сесією сільської ради рішення про погодження  відповідної кандидатури на посаду Керівника, питання про погодження кандидатури на посаду Керівника  виноситься на розгляд наступної сесії сільської ради з  внесенням  пропозиції щодо іншої кандидатури з числа осіб, які претендували на посаду Керівника.

2.7. Контракт є підставою сільському голові  для видання розпорядження про прийняття Керівника на роботу з дня, встановленого у контракті.

2.8. У разі відмови кандидата від укладення контракту внесені документи повертаються   кандидату.

ІІІ. Зміст контракту

3.1. З керівником укладається контракт за типовою формою (додається), на термін від 1 до 5 років. Контракт з новопризначеним Керівником укладається на строк від 6 місяців до 1 року.

3.2. У контракті передбачаються строк його дії, вимоги до професійної діяльності, ефективного використання і збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих зобов'язань.

3.3. Контракт з Керівником підписується сільським головою.

3.4. Контракт  з Керівником  укладається в письмовій формі у двох примірниках. Один примірник контракту зберігається в сільській раді, другий у Керівника. Всі примірники контракту мають однакову юридичну силу.  

3.5. Контракт набуває чинності з дати його підписання сторонами. Зміни та доповнення до контракту вносять шляхом укладення додаткової угоди сторонами у письмовій формі.

 3.6. Керівник кожні півроку звітує на сесії сільської ради про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкту, збереження та ефективність використання майна.

3.7. За два місяці до закінчення терміну дії контракту Керівник подає до сільської ради письмову заяву про призначення його на посаду та укладення Контракту на новий термін.

У  випадку не надання у встановлений термін заяви питання про його призначення на посаду Керівника та укладення Контракту на новий термін не розглядається. 

     Заява Керівника розглядається постійною комісією з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, науки та культури, питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, за висновком якої  на розгляд сесії сільської ради виносяться відповідні проекти рішень про звільнення Керівника, в зв’язку з закінченням терміну дії контракту та про його  призначення Керівником  і укладення з ним контракту на новий термін.

   У  разі відмови постійною комісією сільської радиз питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, науки та культури, питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту щодо призначення на посаду та укладенні контракту на новий строк комісією готується та вноситься на розгляд сесії сільської ради проект рішення про звільнення Керівника в зв’язку з закінченням строку дії контракту.

ІV. Порядок припинення контракту та звільнення керівника

4.1. Звільнення з посади Керівника   здійснюється за рішенням сесії сільської ради:

- за ініціативою Керівника;

- за ініціативою сільської ради;

- за наявності відповідного рішення суду;

- в зв’язку із закінченням терміну дії контракту;

- у разі смерті Керівника;

- з інших підстав, передбачених законодавством, контрактом.

4.2. Контракт з Керівником може бути розірваний до закінчення строку його дії на підставах, передбачених законодавством чи контрактом. Розірвання

контракту з ініціативи сільської ради або керівника проводиться з урахуванням гарантій та вимог, встановлених законодавством.

4.3. Керівник може бути звільнений з посади, а  контракт розірва­ний з ініціативи сільської ради до закінчення строку його дії:

- у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього  контрактом;

- у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, внаслідок чого для об'єкту настали значні негативні наслідки (нанесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);

- у разі невиконання об'єктом зобов'язань перед сільським бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

- у разі непогодження з сільською радою кошторисів доходів та видатків об'єкта.

4.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії у випадках:

 а) систематичного невиконання сільською радою своїх обов’язків за контрактом;

б) хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом.

4.6. Для розірвання контракту  з ініціативи сільської ради  сільський голова  подає на розгляд профільної постійної комісії сільської ради:

  • інформацію про невиконання Керівником умов, передбачених контрактом, з пропозицією про необхідність розірвання контракту;
  • звіт Керівника про використання майна і прибутку та виконання умов контракту;
  • пояснення Керівника про причини невиконання умов контракту;
  • примірник діючого контракту з Керівником.

          4.7. Сільський голова, враховуючи рекомендації профільної  постійної комісії, вносить питання про звільнення Керівника на сесію сільської ради. 

         4.8. У разі дострокового розірвання контракту з Керівником приймається рішення про звільнення з посади. Одночасно з цим рішенням у разі необхідності покладається на посадову особу об’єкту  виконання обов’язків Керівника до прийняття рішення про призначення Керівника.

     4.9.  У разі відмови сільської ради укласти контракт з Керівником трудовий договір з ним розривається на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. У разі відмови Керівника

укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу Законів про працю України.

   4.10. Спори між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Додаток до рішення

                                          ______________________________________

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
з керівником підприємства, що є у комунальній власності

_________________________                     «___»__________20     р.

                     (Місце укладення контракту)

Микулицька сільська рада Бородянського району Київської області, іменована в подальшому Орган управління майном, в особі сільського головиПеревозник Петра Петровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та гр.. __________________________________________________________________, з другої сторони, у подальшому разом іменовані «Сторони», керуючись нормами ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України та ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України, уклали даний контракт про наступне:

___________________________________________________________________________________________________________(далі Підприємство) на термін__________ рік з _____________ року по _____________________року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей контракт є строковим трудовим договором, який укладається у зв’язку з призначенням Керівника на посаду директора Підприємства. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Керівником і Органом управління майном.

1.2. Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність відповідно до Статуту Підприємства, ефективно та раціонально використовувати і зберігати закріпленого за Підприємством комунального майна та фінансові ресурси, а Орган управління майном створити належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.3. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Органу управління майном. Керівник несе відповідальність перед Органом управління майном за збереження та ефективне використання майна підприємства, а також за достовірність та обгрунтованість планових показників фінансового плану згідно з чинним законодавством, Статутом підприємства та умовами цього контракту.

1.4. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків Підприємства, передбачених актами законодавства, іншими нормативними документами, статутом Підприємства. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком питань, що за статутом Підприємства належать до відання Органу управління майном.

1.5. З метою перевірки здатності виконання Керівником обов’язків, що передані цим контрактом, встановлюються випробування строком три місяці з початку дії контракту. У період випробування Керівник виконує обов’язки за контрактом у повному обсязі.

1.6. Цей контракт укладений у двох примірниках українською мовою, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2.2. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

2.3. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

2.4. Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану Підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

2.5. Керівник забезпечує виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства.

2.6. Керівник забезпечує виконання показників ефективності використання комунального майна і фінансових ресурсів.

2.7. Керівник забезпечує утримання в належному технічному стані системи водопостачання і водовідведення на території сільської ради.

2.8. Керівник організовує заходи щодо вивезення твердих побутових відходів на договірних умовах від домоволодінь, забезпечує утримання кладовищ, прибережної зони, місць загального користування, зупинок, сміттєзвалища в належному санітарному стані. Виконує на договірних засадах роботи щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради.

2.9. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів Підприємства здійснюється за дозволом сесії сільської ради. Керівник не має права здійснювати списання майна, що є у розпорядженні Підприємства без погодження із сільською радою.

2.10. Керівник у червні та грудні кожного року звітує перед депутатами на сесії сільської ради про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність Підприємства, збереження та ефективність використання майна та фінансових ресурсів.

2.11. Керівник кожні шість місяців подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, фінансовим планом за встановленою формою. 

У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

2.12. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном або фінансовими ресурсами.

2.13. Орган управління майном:

2.13.1. інформує про потреби територіальної громади в необхідних послугах підприємства;

2.13.2. надає інформацію на запит Керівника;

2.13.3. звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

2.13.4. організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує або погоджує в установленому порядку фінансовий план на кожний наступний рік;

2.13.5. здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства та завдань, передбачених цим контрактом, а також за здійсненням підприємством витрат у разі не затвердження (непогодження) річного фінансового плану в установленому законодавством порядку;

2.13.6. здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна;

2.13.7. надає дозвіл на списання основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів Підприємства

2.13.8. своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства, установи, організації у разі його неплатоспроможності.

2.14. Керівнику належать закріплені за ним повноваження , права, обов'язки, які поширюються на Підприємство законодавчими та нормативними актами, рішеннями сесій та виконавчого комітету, розпорядженнями Органу управління майном, а також передбачені статутом Підприємства та цим контрактом.

2.15. Керівник має право:

2.15.1. діяти від імені підприємства, представляти його у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, судами усіх інстанцій та юрисдикцій, іншими підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності, бюджетними та неприбутковими організаціями, фізичними особами-підприємцями та іншими самозайнятими особами, фізичними особами, засобами масової інформації;

2.15.2.укладати від імені Підприємства цивільно-правові, господарські, адміністративні, трудові та інші договори (угоди) відповідно до чинного законодавства. Укладати договори на придбання товарів та послуг, виконання робіт без погодження з Органом управління майном на суму до 10,0 тис. гривень,

2.15.3. укладати договори на вивезення твердих побутових відходів з населенням територіальної громади, надання послуг водопостачання та водовідведення, інших договорів на надання платних послуг населенню, підприємствам, установам та організаціям;

2.15.4. видавати від імені Підприємства доручення в межах повноважень, визначених установчими документами Підприємства;

2.15.5. розпоряджатися майном, що належить до основних фондів підприємства, та одержувати для Підприємства кредити (позики) лише з дозволу Органу управління майном;

2.15.6. відкривати рахунки Підприємства у банківських установах;

2.15.7. розпоряджатися коштами Підприємства;

2.15.8. у межах чинного законодавства та своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника;

2.15.9. вживати заходів щодо заохочення працівників Підприємства і накладати на них дисциплінарністягнення відповідно до чинного законодавства;

2.15.10. буди присутнім на всіх засіданнях Органу управління майном;

2.15.11. вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом Підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника;

2.15.12. на вимогу Органу управління майном Керівник негайно надає будь-яку необхідну інформацію стосовно діяльності Підприємства;

2.16. Керівник зобов’язується:

2.16.1. Забезпечувати виконання рішень Органу управління майном, показників ефективності використання майна, фінансових ресурсів і прибутку, виробничих програм, договірних та інших зобов’язань, що взяті Підприємством;

2.16.2. Вживати заходів для створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованиї законодавством про охорону праці;

2.16.3. Забезпечувати своєчасне й повне декларування (звітування) та внесення підприємством платежів (внесків) до державного та місцевого бюджетів, та недопущення заборгованості із заробітної плати;

2.16.4. Виконувати в межах чинного законодавства розпорядження Органу управління майном;

2.16.5. Забезпечувати оприлюднення достовірної інформації про діяльність підприємства, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством України;

2.16.6. Здійснювати юридичне, економічне, бухгалтерське й інформаційне забезпечення діяльності підприємства;

2.16.7. Здійснювати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умовдля високопродуктивної праці на Підприємстві;

2.16.8. Зберігати комерційну таємницю Підприємства і Органу управління майном;

2.16.9. Забезпечувати виконання інших функцій (обов’язків, робіт) з організації і забезпечення діяльності Підприємства, що випливають із законодавства, статуту Підприємства та цього Контракту;

2.17. Керівник зобов’язаний забезпечити високоприбуткову діяльність Підприємства з базомим рівнем рентабельності на 2018 рік на рівні 5 %.

2.18. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивною фінансового плану Підприємства на кожний наступний рік і подає його для затвердження Органу управління майном.

2.19. Рішення Органу управління майном і трудового колективу Підприємства, прийняті відповідно до їх компетенції, обов’язкові для керівника.

2.20. Керівник розроблвє штатний розпис Підприємства та погоджує його на сесії сільської ради.

2.20. Керівник Підприємства не має права приймати рішення, обов’язкові для Органу управління майном.

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

а) посадового окладу в розмірі 8 935 гривень пропорційно до фактично відпрацьованого часу;

б) премії у розмірі до 50% (пятдесяти відсотків) від посадового окладу за умови виконання показників обсягів надання послуг, зниження собівартості послуг, зростання продуктивності праці, при наявності прибутку від основної діяльності та виплати всіх передбачених податків до бюджетів.

3.2. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися інші компенсації та винагороди передбачені у Колективному договорі укладеному між Керівником та працівниками Підприємства.

3.3. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньомісячного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.4. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо), за погодженням з Органом управління майном.

3.5. Разом з відпускними Керівнику надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його посадового окладу.

3.6. Керівникові забезпечуються всі умови, необхідні для продуктивної праці. Керівник вільний у виборі і використанні в роботі оргтехніки, транспортних засобів, а також інших технічних засобів.

3.7. Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки із дотриманням законодавчої вимоги щодо мінімальної безперервної тривалості в 14 календарних днів.

3.8. Для отримання першої відпустки за цим контрактом потрібний мінімальний період роботи на Підприємстві, що складає 6 місяців.

3.9. Керівник користоється усіма видами соціально-культурних і інших благ і пільг, що надаються Підприємством, або у зв’язку з роботою у ньому.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та даним контрактом.

4.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. Сторони передбачають випадки конфіденційності умов п. 3 цього Контракту. Конфіденційність не поширюється на умови, врегульвані чинним законодавством, та щодо органів державного фінансового контролю та нагляду, які здійснюють контроль за їх додержанням.

4.4. Орган управління майном повинен не допускати передбачуване незаконне передавання (відчуження) майна Підприємства, якщо наявні достатні доводи того, що ці дії будуть здійснені.

4.5. Керівник відшкодовуєзбитки, заподіяні ним підприємству, у розмірах і порядку, що визначені законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Дія контракту припиняється:

а) після закінчення встановленого терміну дії контракту;

б) за взаємною згодою сторін;

в) з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну дії контракту у випадках передбачених законодавством (ст. 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом.

г) з ініціативи керівника до закінчення терміну дії цього Контракту у випадках, передбачених законодавством та цим Контрактом.

д) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т. п.); 

в) у разі невиконання підприємством, установою, організацією зобов'язань перед бюджетом сільської ради та зобов'язань щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі неподання в установленому порядку на затвердження або погодження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства;

д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини керівника;

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

з) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

и) у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

і) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

5.6. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей контракт діє з _____________ до __________________ року

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Повна назва Підприємств:

7.2. Керівник

Вгору